Youngpoong Books in Yeoido

B2, IFC Mall, 23,
Yeoido-dong, Youngdeungpo-gu – Seoul
South Korea