Fnac – Xin Yi A9 Shikong Mitsukoshi Store

B2, No.9,
Sung Shou Rd., Taipei
Taiwan