Eslite – Tai Da Store

No.98,
Xin Sheng S. Rd., Taipei,
Taiwan